Thông báo V/v điều chỉnh Thời khóa biểu Hè 2018 (Học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh 2)

Để hỗ trợ sinh viên bậc cao đẳng Khóa 15, 16 đăng ký học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh 2 (DCC100092), Khoa Khoa học cơ bản đã điều chỉnh tiến độ lại để SV có thể đăng ký học và tham gia đi thực tập. Xem file đính kèm. Trân trọng!

DIEU CHINH TD KHCB TKB HK HE 17-18 (cao dang)