Tổng quan

THÔNG TIN KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Lịch sử hình thành:

Khoa Khoa học cơ bản được thành lập trên cơ sở Tổ Bộ môn chung của Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Thủ Đức theo Quyết định số: 506/QĐ-KT&NVTĐ ngày 01 tháng 10 năm 2008.
Các vị trí lãnh đạo khoa qua từng thời kỳ:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

THỜI GIAN

CHỨC VỤ

01

Phạm Ngọc Tường

2002 đến 8/2008

Tổ trưởng Tổ Bộ môn chung

02

Lưu Thị Thu Hương

10/2008 đến nay

Trưởng Khoa Khoa học cơ bản

Chức năng, nhiệm vụ:

 • Hoạt động chuyên môn:

Khi Bộ chủ quản là Bộ Giáo dục và Đào tạo, Khoa có nhiệm vụ giảng dạy các học phần thuộc kiến thức giáo dục đại cương bậc cao đẳng: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam, Giáo dục thể chất,  Giáo dục quốc phòng-An ninh, Toán cao cấp, Vật lý đại cương, Hoá đại cương, Xác suất thống kê, Toán Giải tích, ….; các môn chung bậc Trung cấp chuyên nghiệp: Giáo dục Chính trị, Pháp luật, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh, các môn Ngữ văn, Toán, Lý, Hoá.
Từ năm 2017,  Tổng cục dạy nghề và Bộ LĐTB&XH là chủ quản, khoa chỉ còn giảng dạy các học phần chung bắt buộc như Chính trị, Pháp luật, Giáo dục thể chất,  Giáo dục quốc phòng – An ninh, Kỹ năng giao tiếp. Các môn Ngữ văn, Toán, Lý, Hoá chuyển sang các môn tự chọn để học sinh trung cấp chưa tốt nghiệp PTTH đủ điều kiện liên thông.

 • Hoạt động ngoại khóa:
 • Tổ chức cho học sinh sinh viên đi tham quan thực tế bảo tàng lịch sử theo từng học kỳ khi học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (bậc Cao đẳng), môn Giáo dục chính trị  (bậc trung cấp).
 • Tham gia các lớp tập huấn hàng năm do Bộ Giáo dục – Đào tạo tổ chức  ở  các môn như Chính trị, Pháp luật. Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc  phòng – An ninh, các môn Lý luận chính trị.
 • Tổ chức các Câu lạc bộ học thuật như: Câu lạc bộ Lý luận trẻ,  Câu lạc bộ Thể dục thể thao, ….
 • Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Phòng công tác chính trị học sinh sinh viên Tổ chức ôn luyện cho đội tuyển tham gia các cuộc thi: các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại”, pháp luật, các giải thể dục thể thao, …
 • Tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề, Hội thảo khoa học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở các chuyên môn giảng dạy.
 • Nghiên cứu khoa học: Biên soạn giáo trình; tài liệu giảng dạy, ngân hàng đề thi, …
 • Cơ cấu tổ chức nhân sự:

Khoa khoa học cơ bản gồm 03 Tổ bộ môn:

 • Tổ Bộ môn Chính trị – Pháp luật;
 • Tổ Bộ môn Giáo dục thể chất;
 • Tổ Bộ môn Giáo dục quốc phòng – An ninh;

Khoa có 19 giảng viên biên chế và 01 nhân viên. Trong đó có:

 • 01 giảng viên là thạc sĩ.
 • 01 giảng viên đang học nghiên cứu sinh.
 • 16 giảng viên Thạc sĩ
 • 01 nhân viên có trình độ: đại học.
 • Ngoài ra còn có 12 giảng viên thỉnh giảng.
 •  Bộ máy quản lý:

STT

CÁN BỘ QUẢN LÝ

CHỨC VỤ

01

Lưu Thị Thu Hương  Trưởng Khoa – kiêm phụ trách Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất.

02

Đinh Thị Bắc Phó trưởng Khoa – kiêm phụ trách Trưởng Bộ môn Chính trị – Pháp luật

03

Lâm Văn Vũ Trưởng Bộ môn Giáo dục quốc phòng – An ninh.
NHÂN VIÊN

01

Trương Thanh Loan Thư ký Khoa

Đội ngũ giảng viên:

STT

TÊN GIẢNG VIÊN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

NĂM VÀO TRƯỜNG

GHI CHÚ

01

Lưu Thị Thu Hương Thạc sĩ Triết học

1994

02

Đinh Thị Bắc Thạc sĩ Triết học; Cử nhân Ngữ văn.

2008

03

Lâm Văn Vũ Thạc sĩ Giáo dục thể chất; Đang học Văn bằng 2 Giáo dục quốc phòng – An ninh.

2006

04

Bùi Trọng Khôi Thạc sĩ Giáo dục thể chất

2005

05

Nguyễn Quốc Điền Thạc sĩ Luật học; Cử nhân Triết học

2006

06

Nguyễn Thị Chuẩn Thạc sĩ Triết học

2009

07

Nguyễn Thị Hà Phương Thạc sĩ Luật học

2010

08

Nguyễn Đức Chánh Thạc sĩ Khoa học giáo dục

2004

09

Mai Thế Duy Thạc sĩ Khoa học giáo dục

2008

10

Ngô Văn Quang Cử nhân Giáo dục quốc phòng – An ninh, TDTT; Thạc sĩ Khoa học giáo dục

2010

11

Vũ Thị Thu Huyền Tiến sĩ Triết học

2011

12

Lê Minh Thạc sĩ Giáo dục thể chất

2013

13

Hoàng Hải Đông Thạc sĩ Lịch sử ĐCS Việt Nam

2013

14

Trịnh Quốc Tuấn Thạc sĩ Giáo dục thể chất

2013

15

Nguyễn Thanh Tuấn Anh Thạc sĩ Giáo dục thể chất

2014

16

Nguyễn Văn Úy Thạc sĩ Giáo dục thể chất

2014

17

Trần Thị Kim Oanh Thạc sĩ Lịch sử ĐCS Việt Nam

2015

18

Trần Cường Thạc sĩ Lịch sử – Lịch sử ĐCS Việt Nam

2016

19

Tô Thanh My Đang học thạc sĩ Triết học

2013

III. THÔNG TIN LIÊN LẠC:

Website Khoa Khoa học cơ bản: khoakhcb@tdc.edu.vn
Số điện thoại Văn phòng Khoa: 0822158647
Số điện thoại thư ký Khoa: Trương Thanh Loan: 0974895455