Tổng quan

THÔNG TIN KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

I. Lịch sử hình thành:

Khoa Khoa học cơ bản được thành lập trên cơ sở Tổ Bộ môn chung của Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Thủ Đức theo Quyết định số: 506/QĐ-KT&NVTĐ ngày 01 tháng 10 năm 2008.

7. Hình tập thể khoa

II. Chức năng, nhiệm vụ:

 1. Hoạt động chuyên môn:

Khoa có nhiệm vụ giảng dạy các học phần thuộc kiến thức giáo dục đại cương bậc cao đẳng: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam,  Giáo dục thể chất,  Giáo dục quốc phòng-An ninh, Toán cao cấp, Vật lý đại cương, Hoá đại cương, Xác suất thống kê, Toán Giải tích, ….; các môn chung bậc Trung cấp chuyên nghiệp: Giáo dục Chính trị, Pháp luật, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh, các môn Ngữ văn, Toán, Lý, Hoá.

2. Hoạt động ngoại khóa:

 • Tổ chức cho học sinh sinh viên đi tham quan thực tế bảo tàng lịch sử theo từng học kỳ khi học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (bậc Cao đẳng), môn Giáo dục chính trị (bậc trung cấp).
 • Tham gia các lớp tập huấn hàng năm do Bộ Giáo dục – Đào tạo tổ chức ở  các môn như Chính trị, Pháp luật. Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc  phòng – An ninh, các môn Lý luận chính trị.
 • Tổ chức các Câu lạc bộ học thuật như: Câu lạc bộ Lý luận trẻ, Câu lạc bộ Thể dục thể thao, ….
 • Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Phòng công tác chính trị học sinh sinh viên Tổ chức ôn luyện cho đội tuyển tham gia các cuộc thi: các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại”, pháp luật, các giải thể dục thể thao, …
 • Tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề, Hội thảo khoa học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở các chuyên môn giảng dạy.
 • Nghiên cứu khoa học: Biên soạn giáo trình; tài liệu giảng dạy, ngân hàng đề thi, …

3. Cơ cấu nhân sự:

Khoa khoa học cơ bản gồm 05 Tổ bộ môn:

 1. Tổ Bộ môn Chính trị;
 2. Tổ Bộ môn Pháp luật;
 3. Tổ Bộ môn Giáo dục thể chất;
 4. Tổ Bộ môn Giáo dục quốc phòng – An ninh;
 5. Tổ Bộ môn Văn hóa.

Khoa có 21 giảng viên biên chế và 02 nhân viên. Trong đó có:

 • 01 giảng viên đang học nghiên cứu sinh.
 • 14 giảng viên Thạc sĩ
 • 05 giảng viên đang học cao học.
 • 02 nhân viên có trình độ: đại học.
 • Ngoài ra còn có 18 giảng viên thỉnh giảng.

4. Công tác quản lý:

STT CÁN BỘ QUẢN LÝ CHỨC VỤ
01 Lưu Thị Thu Hương  Trưởng Khoa – kiêm phụ trách Trưởng Bộ môn Chính trị.
02 Đinh Thị Bắc Phó trưởng Khoa – kiêm phụ trách Trưởng Bộ môn Pháp luật + Bộ môn Văn hóa.
03 Lâm Văn Vũ Trưởng Bộ môn Giáo dục quốc phòng – An ninh.
04 Bùi Trọng Khôi Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất.
NHÂN VIÊN
01 Trương Thanh Loan Thư ký Khoa
02 Trần Thị Tâm Nhân viên Phòng thí nghiệm Hóa – Lý; Thư ký Khoa

III. THÔNG TIN LIÊN LẠC:

Số điện thoại Văn phòng Khoa: 08.22158647

Địa chỉ mail Khoa Khoa học cơ bản: khoakhcb@tdc.edu.vn

Số điện thoại thư ký Khoa:

 

Trương Thanh Loan: 0974.895.455

Trần Thị Tâm: 01699737229