Công văn đề nghị trả nợ học phần thay thế HKII – NH: 2017-2018

Để hỗ trợ sinh viên đăng ký học trả nợ học phần, Khoa KHCB đã làm đề nghị trả nợ học phần thay thế như sau (xem file đín kèm)

CongvandenghiHPthay the