Thông báo về việc tổ chức giảng dạy khối kiến thức Văn hóa phổ thông cho học sinh trung cấp Khóa tuyển sinh năm 2017, 2018

Thông báo về việc tổ chức giảng dạy khối kiến thức văn hóa phổ thông cho học sinh trung cấp Khóa tuyển sinh năm 2017, 2018

1.TB ve viec to chuc giang day cac hoc phan VHTHPT – chinh thuc

2. Mau 1 – DON DANG KY HOC CAC HOC PHAN VHPT