Danh sách sinh viên nộp hồ sơ xin xét miễn học và miễn thi môn GDQP-AN đợt 02 HK I – NH: 2018-2019

Từ ngày 02/10/2018 đến ngày 26/10/2018, Khoa Khoa học cơ bản có nhận hồ sơ xin xét miễn học và miễn thi môn Giáo dục quốc phòng – An ninh đợt 2 của HK I – NH: 2018-2019 (xem file đính kèm). Khoa sẽ nộp xuống phòng Quản lý đào tạo để thực hiện qui trình xét miễn. các em sinh viên thường xuyên xem thông báo trên trang Online.tdc.edu.vn để biết kết quả xét miễn, Trân trọng!

DS HSSV MIEN HOC MIEN THI GDQP HKI -NH2018-2019 (dot2)