Danh sách HSSV nộp hồ sơ xin xét miễn học, miễn thi môn Giáo dục quốc phòng – an ninh HK I – NH: 2018-2019

Danh sách HSSV nộp hồ sơ xin xét miễn học, miễn thi môn Giáo dục quốc phòng – an ninh HK I – NH: 2018-2019 tại Khoa Khoa học cơ bản. Khoa sẽ nộp xuống phòng Quản lý đào tạo để thực hiện qui trình xét miễn. các em sinh viên thường xuyên xem thông báo trên trang Online.tdc.edu.vn để biết kết quả xét miễn, Trân trọng!

DANH SACH HSSV MIEN HOC MIEN THI GDQP HKI -NH2018-2019