19 Th6 2018 | xem tiếp

Để hỗ trợ sinh viên bậc cao đẳng Khóa 15, 16 đăng ký học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh 2 (DCC100092), Khoa Khoa học cơ bản đã điều chỉnh tiến độ lại để SV có thể đăng ký học và tham gia đi thực tập. Xem file đính kèm. Trân trọng! DIEU […]